Algemene Voorwaarden

Opdracht en partijen

Van der Hoef Advocaten is een maatschap. Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden.

Alle opdrachten worden door Van der Hoef Advocaten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Van der Hoef Advocaten, niet tot een resultaatsverplichting.

De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de client is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van al hetgeen aan Van der Hoef Advocaten toekomt.

Het staat Van der Hoef Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar redelijk oordeeI van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan.

Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van de maatschap Van der Hoef Advocaten haar medewerkers, alsmede overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn.

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn elk gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit gelet op de omstandigheden onredelijk is.

Aansprakelijkheid

ledere aansprakelijkheid van Van der Hoef Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door haar beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Van der Hoef Advocaten is voor tekortkomingen van derden hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of derden kunnen worden verhaald. Van der Hoef Advocaten is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonen te aanvaarden.

Client vrijwaart Van der Hoef Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens Van der Hoef Advocaten.

Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis· en verblijfskosten, procureurs· en deurwaarderkosten), kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair bedrag van 6% van het honorarium wegens een niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti, fax, telefoon, kopieerkosten etc.) alsmede omzetbelasting.

Ais honorarium geldt het schriftelijk overeengekomen uurtarief.

Cliënt is gehouden om desgevraagd aan Van der Hoef Advocaten een voorschot op de eindafrekening te voldoen dan wel om na een daartoe strekkend verzoek aan Van der Hoef Advocaten nadere zekerheid te verschaffen, die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is Van der Hoef Advocaten gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Van der Hoef Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Van der Hoef advocaten van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn, schriftelijk bij Van der Hoef Advocaten te zijn ingediend.

Betaling

Betaling dient te geschieden in euro's binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de daartoe aangegeven rekening. Van der Hoef Advocaten is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn is cliënt zonder nader ingebrekestelling in verzuim zijn en is wettelijke rente verschuldigd. De cliënt zal dan tevens gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de kosten van incasso in rechte.

Van der Hoef Advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van cliënt voor deze in ontvangst te nemen op rekeningnummer 32.09.54.692 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van der Hoef alsmede betalingen ten behoeve van cliënt door de Stichting Beheer Derdengelden Van der Hoef in ontvangst te (laten) nemen. De Stichting Beheer Derdengelden Van der Hoef is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan de maatschap Van der Hoef Advocaten te betalen teneinde te worden verrekend met door deze maatschap aan cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Hoef Advocaten is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken zoals (concept·) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Wiiziging van algemene voorwaarden

Van der Hoef Advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt waama de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Van der Hoef Advocaten gedurende minimaal 10 jaar worden bewaard, waama het zal worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de maatschap Van der Hoef Advocaten en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland locatie Leeuwarden.